Terms Of Use

על ידי גישה לאתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות של אתר אינטרנט אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לעמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר ובאתר שלנו וכל התוכן והתוכנה הממוקמים באתר יישארו בבעלותם הבלעדית של החברה שלנו או של מעניקי הרישיונות שלה. השימוש בסימנים המסחריים, בתוכן ובקניין הרוחני שלנו אסור ללא הסכמה מפורשת בכתב מהבעלים של אתר זה.

אסור לך:

  • פרסם מחדש חומר מהאתר שלנו ללא הסכמה מראש ובכתב.
  • מכור או השכר חומר מהאתר שלנו.
  • שכפל, שכפל, צור נגזרת, העתק או נצל בכל דרך אחרת חומר באתר האינטרנט שלנו לכל מטרה.
  • הפץ מחדש כל תוכן מהאתר שלנו, כולל לאתר אחר.

שימוש מקובל

אתה מסכים להשתמש באתר שלנו רק למטרות חוקיות, ובדרך שאינה מפרה את הזכויות, מגבילה או מעכבת את השימוש וההנאה של מישהו אחר מהאתר. התנהגות אסורה כוללת הטרדה או גרימת מצוקה או אי נוחות לכל משתמש אחר, העברת תוכן מגונה או פוגעני או שיבוש זרימת הדיאלוג הרגילה באתר שלנו.

אסור להשתמש באתר שלנו כדי לשלוח תקשורת מסחרית לא רצויה.
אין להשתמש בתוכן באתר שלנו לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

גישה מוגבלת

ייתכן שבעתיד נצטרך להגביל את הגישה לחלקים (או לכל) האתר שלנו ולשמור את מלוא הזכויות לעשות זאת. אם, בשלב כלשהו, ​​אנו מספקים לך שם משתמש וסיסמה כדי שתוכל לגשת לאזורים מוגבלים באתר שלנו, עליך לוודא שגם שם המשתמש וגם הסיסמה שלך נשמרים בסודיות.

תיקונים

הבעלים של אתר זה עשוי לשנות תנאים אלה מעת לעת ולכן עליך לבדוק תנאים אלה באופן קבוע. המשך השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים או המתוקנים. אם אינך מסכים לשינויים, עליך להפסיק להשתמש באתר שלנו באופן מיידי.